S. Sindicals
 
 
 
COBERTURES
PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE DEFENSA JURÍDICA I DE SUBSIDI PER SUSPENSIÓ TEMPORAL DE FEINA I SOU La pòlissa que tenim contractada amb ARAG, garanteix la defensa jurídica dels assegurats i les assegurades en l'àmbit de l'exercici de les seves funcions com funcionari de l’administració local de Catalunya, en els supòsits següents i amb les condicions i límits expressats en les condicions de la pòlissa:

• Assistència jurídica telefònica. Aquesta informació es prestarà a través del número de telèfon ARAG 902 101 533, qualsevol dia laborable, de dilluns a divendres de 9 a 19hores.

• Defensa de la responsabilitat penal i constitució de fiances penals derivades de l’activitat professional, si es tramita mitjançant professionals lliurement escollits per l’assegurat fins un màxim de 2.500 euros.

• Reclamació de danys corporals.

• Reclamació de danys i perjudicis per demandes infundades.

• Contractes de compravenda i dipòsit de bens immobles.

• Contractes de serveis (excepte aigua, gas, electricitat o telèfon).

• Garantia en la compra d’un vehicle.

La mateixa pòlissa també cobreix el pagament d'un subsidi compensatori de la retribució neta deixada de percebre per Suspensió temporal, provisional o ferma, de feina i sou imposada per sentència judicial o sanció administrativa, com a conseqüència de fets aliens a la voluntat de l'assegurat i produïts en funcions pròpies del servei, amb les condicions, límits i exclusions expressats a les condicions de la pòlissa.
FONS DE GARANTIA I SUBSIDI DE LA FEPOL L’assegurança determina un seguit d’exclusions de la cobertura que ens deixen al descobert en alguns casos. No és la intenció del SAF-AL cobrir a companys/es que han tingut conductes reprovables des de tots els punts de vista, però sí determinar aquelles que, tot i haver estat condemnades penal o administrativament, considerem que són conseqüència de l’exercici de les nostres obligacions. És per això que l’objectiu del fons, que està dotat per una aportació econòmica específica, és donar l’oportuna cobertura a:

• Pèrdua de retribucions per resolucions sancionadores o cautelars administratives o penals no cobertes per l’assegurança i en els límits i condicions establertes en el reglament de funcionament del fons de garantia i subsidi de la FEPOL.

• Les despeses directes i/o indirectes originades de la defensa tant administrativa com penal d’aquells supòsits on sigui necessària una assistència jurídica extra a l’ofertada pel sindicat. En aquest cas i sempre que l’assistència s’hagi de produir com a conseqüència d’una actuació en l’àmbit de les funcions professionals, requerirà l'autorització prèvia del sindicat.

• Aquells altres casos que prèvia petició de l’afiliat consideri oportú el Directori del Fons. Les contingències objecte de cobertura s’entendran al marge de l’assegurança o assegurances que el sindicat pogués tenir concertats, sent aquest, a través del Directori del Fons qui, lliurament i en funció del cas concret, antecedents i situació de l’afiliat/da, decidirà de l’ús del fons. Així mateix, per accedir a les ajudes es crea un barem segons l'antiguitat de l'afiliada o afiliat al sindicat SAF-AL, establint-se els següents paràmetres:

• Totes aquelles persones que portin entre un dia i 1 any d’afiliació ininterromputs rebran del Fons com a màxim el 25% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.

• Totes aquelles persones que portin entre 1 any i un dia i 2 anys d’afiliació ininterromputs rebran del Fons com a màxim el 50% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.

• Totes aquelles persones que portin entre 2 anys i un dia i 4 anys d’afiliació ininterromputs rebran del Fons com a màxim el 75% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.

• Totes aquelles persones que portin més de 4 anys i un dia d’afiliació consecutius rebran el 100% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA ACCIDENTS LABORALS Gràcies a l’acord de Federació amb la FEPOL, a banda de les assegurances privades que cadascú podeu tenir, els afiliats i les afiliades al SAF-AL teniu contractada una altra pòlissa per cobrir la mort en accident de treball. El capital assegurat per aquest concepte és de:

• Igual o superior a un any i inferior a dos anys d’afiliació: 6.000 euros

• Igual o superior a dos anys d’afiliació continuada: 9.000 euros
FONS DE SOLIDARITAT DE LA FEPOL Des del SAF-AL hem acordat la creació d'un fons solidari, per aquells afiliats i afiliades que pateixin una situació de risc que posi en perill la seva situació econòmica, familiar o social. SAF-AL aportarà una quantia econòmica anual a aquest fons solidari mitjançant el qual es pretén disposar d’una eina que permeti ajudar a tots aquells afiliats i afiliades que necessitin una aportació econòmica per superar una situació personal greu i sobrevinguda. Així mateix, per accedir a les ajudes es crea el següent barem segons l'antiguitat de l'afiliat al Sindicat SAF-AL:

• Totes aquelles persones que portin entre un dia i 1 any d’afiliació ininterromputs rebran del Fons com a màxim el 25% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.

• Totes aquelles persones que portin entre 1 any i un dia i 2 anys d’afiliació ininterromputs rebran del Fons com a màxim el 50% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.

• Totes aquelles persones que portin entre 2 anys i un dia i 4 anys d’afiliació ininterromputs rebran del Fons com a màxim el 75% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.

• Totes aquelles persones que portin més de 4 anys i un dia d ’ a filiació consecutius rebran el 100% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.
DEFENSA EN AFERS D’ÀMBIT PENAL AMB ELS MILLORS ADVOCATS PENALISTES DE CATALUNYA Per afers penals derivats del desenvolupament com a servidor públic, SAF-AL té establerts convenis amb els millors bufets d'advocats penalistes de Catalunya. En aquest cas, i sempre que l'assistència s'hagi de produir com a conseqüència d'una actuació en l'àmbit de les funcions pròpies dels funcionaris, SAF-AL assumirà l'import íntegre de la minuta, sens perjudici de la possible reclamació d'una part de la despesa a l'asseguradora. Per ser eficients amb els recursos del sindicat, SAF-AL haurà d'assignar i autoritzar l'advocat que correspongui en cada cas en funció del territori i la gravetat de la causa.

GABINET JURÍDIC INTERN DELSINDICAT SAF-AL disposa de tres advocats i dos llicenciats en dret, que treballen a temps complert pel sindicat i assisteixen a tots i totes els afiliats i afiliades en els assumptes jurídics i que els afecten especialment:

• En els afers relacionats amb el règim disciplinari.

• En temes judicials relacionats amb la professió (via contenciosa, social i penal)

• En l’elaboració de recursos administratius relacionats amb la professió.

• En l’assessorament del Règim Estatutari en general.
PEU FULL AFILIACIÓ DADES PERSONALS. Per poder cursar la teva sol·licitud d’afiliació, és necessari que emplenis tots els camps d’aquest formulari. Les teves dades personals seran introduïdes i tractades al fitxer AFILIATS propietat de SAF-AL amb domicili social al carrer Malats, 27 baixos, codi postal 08030, inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar les teves dades per la prestació dels serveis sindicals. Així mateix t’informem que les teves dades seran tractades per l’entitat bancària o l’empresa on presta els serveis per poder procedir al cobrament de la quota sindical, Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya i resta d’entitats que prestin serveis al sindicat, a fi de portar a terme les gestions encomanades.

Finalment t’informem que pots exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les teves dades sol·licitant-lo per escrit , adjuntant fotocopia del teu DNI, al SAF-AL. L’escrit l’hauràs d’enviar a l’adreça a dalt indicada, fent constar les teves dades personals així com el teu número d’afiliat.

La quota d’afiliació al SAF-AL és de 30€ trimestral i inclou l’assegurança de nòmina, l’assessorament jurídic gratuït en l’àmbit penal i administratiu i tots els serveis descrits en aquest formulari.
Serveis a l'afiliat
Segueix-nos
Política de Cookies